Algemene voorwaarden: LightsZ

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Himalaya zoutlamp dit is een handelsnaam van het bedrijf: LightsZ

Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken uw herroepingsrecht; Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of LightsZ in staat stelt om informatie die aan u/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
LightsZ : de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door LightsZ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en LightsZ gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Gegevens LightsZ

LightsZ
Veemarkt 169
1019 CG Amsterdam
Telefoonnummer: +31683142942

E-mailadres: info@lightsz.com
KvK-nummer: 68154178
Btw-id: NL001928585B85

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LZ en op elke tot stand gekomen overeenkomst/bestellingen tussen u en LZ.
2. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de door partijen gesloten (koop)overeenkomst.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan houd de overeenkomst stand en blijven deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Het aanbod

1. Als een aanbod beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. LZ is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden LZ niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn slechts ter indicatie. Op basis van deze afbeeldingen kan geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden gevorderd.
5. LZ kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren in de afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Alle overeenkomsten tussen LZ en cliënt dienen schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. Cliënt heeft recht op een kopie van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Het ontbreken van schriftelijke of elektronische vastlegging van een overeenkomst tussen LZ en cliënt maakt deze overeenkomst niet nietig of aantastbaar.
7. In het geval waarin een schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst ontbreekt, kan LZ ook elke met deze overeenkomst verband houdende informatiedrager uit haar (elektronische) administratie gebruiken tot bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, onverminderd het recht van cliënt om tegenbewijs te leveren.

Artikel 5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
2. LZ behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, bestellingen te weigeren of om nadere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is LZ niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
4. Als de prijs een koopprijs is, zijn eventueel met de verkochte zaak verband houdende bijkomende kosten, bijvoorbeeld wegens montage, keuring, aflevering en verzending, niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. LZ zal zulke bijkomende kosten, indien van toepassing, in haar aanbieding of prijsopgave vermelden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten mag u de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een door u aangewezen persoon en aan LZ bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden uitgepakt of worden gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan LZ retourneren, conform de mogelijke nader te geven retoursinstructies.
3. Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken. Dit dient te geschieden door middel van een e-mail en de vermelding van het ordernummer. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen terug te sturen.
4. Indien u na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het recht tot herroeping, respectievelijk het product niet naar LZ heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. LZ behoudt zich het recht voor om een vergoeding bij u in rekening te brengen indien u van het product gebruik heeft gemaakt gedurende de herroepingstermijn.
6. De bovenstaande termijn van 14 dagen is geen probeertermijn. Deze termijn stelt u in staat om gedurende 14 dagen over uw aankoop na te denken.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

1. LZ behoudt zich het recht voor de kosten van de retourzending bij u in rekening te brengen.
2. LZ zal het retourbedrag uiterlijk binnen 14 dagen voldoen, mits het product ook daadwerkelijk door LD is retour ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud
LZ sluit het recht van herroeping uit voor de volgende producten.
a. Producten die door LZ tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties (maatwerk);
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop LZ geen invloed heeft;

Artikel 8. De prijs

1. Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is LZ niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
4. Als de prijs een koopprijs is, zijn eventueel met de verkochte zaak verbandhoudende bijkomende kosten, bijvoorbeeld wegens montage, aflevering en verzending, niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. LZ zal zulke bijkomende kosten, indien van toepassing, in haar aanbieding of prijsopgave vermelden.

Artikel 9. Conformiteit en garantie

1. LZ staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat LZ er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan LZ schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. LZ behoudt zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of LZ mag het betaalde bedrag retourneren. LZ neemt de kosten van de (retour)zending voor haar rekening.
3. De garantietermijn van LZ komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. LZ is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
4. De garantie geldt niet indien:
a. U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van LZ en/of op de verpakking, behandeld zijn;
5. De garantie dekt geen normale slijtage aan objecten, met name die aan bijvoorbeeld lampen en armaturen. Voor dit soort producten geldt een garantie voor de duur van 2 jaar op productie- en materiaalfouten.
6. Voor lichtbronnen geldt dat deze helaas buiten de garantie vallen, omdat ze bijvoorbeeld onderhevig zijn aan stroompieken of kunnen falen door blikseminslag en vochtigheid. Ook bij defecten en slijtage als gevolg van nalatig onderhoud kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
7. LZ is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van een niet goed functionerend product, ondeskundig of onjuist gebruik ervan.

Artikel 10. Levering, uitvoering, facturatie

1. Indien u transportschade ontdekt bent u verplicht deze zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen door te geven aan LZ, onder vermelding van het pakketnummer van het transportbedrijf. De (op de website vermelde) levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding of het recht uw bestelling te annuleren.
2. De gemiddelde levertijd van producten is van 2 tot 4 werkdagen. Alleen bij duidelijke vermelding hebben bepaalde producten een levertijd van 48 uur.
3. LZ behoudt zich het recht voor werkzaamheden aan derden uit te besteden.
4. LZ factureert alleen digitaal. U ontvangt een factuur per e-mail.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over nadat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan. Het risico gaat op het moment van aflevering aan u over.

Artikel 12. Betaling

Betaling dient via een van de volgende wijzen te geschieden:
a. Pin
b. Bankoverschrijving
c. PayPal/iDeal betalingssysteem
1. In geval van geheel of gedeeltelijk uitblijven van nakoming van een betalingsverplichting raakt cliënt onmiddellijk in verzuim jegens LZ, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere formaliteit vereist is. Cliënt is in dat geval de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum waarop cliënt in verzuim is geraakt.
2. LZ zal een particuliere cliënt door middel van een schriftelijke aanmaning éénmalig in de gelegenheid stellen om alsnog voor volledige betaling van het verschuldigde bedrag te zorgen, binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning, zonder dat daar voor hem incasso- of andere bijkomende kosten aan verbonden zijn.
3. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die LZ moet maken als cliënt een jegens haar bestaande verbintenis niet of niet volledig nakomt komen voor rekening van cliënt, dit onverminderd de wettelijke grenzen die gelden voor het afwentelen van kosten op de particuliere cliënt.

Artikel 13. Klachtenregeling

1. LZ beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
3. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door LZ binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door LZ, zal LZ naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14. Overmacht

1. LZ behoeft een verbintenis ten opzichte van cliënt niet na te komen als zij daartoe niet of niet volledig in staat is als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te verwijten is en die ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar volgens de wet en jurisprudentie onder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop LZ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LZ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. LZ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat LZ haar verbintenis had moeten nakomen.
3. LZ kan gedurende de periode waarin de overmacht voortduurt de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is zowel LZ als cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de partij die ontbindt gehouden is tot vergoeding van schade aan haar wederpartij.
4. Voorzover LZ op het moment van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of gedeeltelijk zal kunnen nakomen en aan het betreffende gedeelte van de prestatie van LZ zelfstandige waarde toekomt is LZ gerechtigd om dat gedeelte separaat (uit te voeren en) aan cliënt te factureren. Cliënt is gehouden het bedrag van deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Geschillen

Op overeenkomsten tussen LZ en de daarbij behorende algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien u woonachtig bent in het buitenland.

Artikel 16. Privacy

1. LZ gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.
2. Zij worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, een spoedgeval, of voor zover dit om een dringende reden en naar het oordeel van LZ noodzakelijk is.
3. LZ maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die wij gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Ook zijn het bestanden die uw browser automatisch opslaat op uw elektronische apparaat. Dit vergemakkelijkt een volgend bezoek aan onze website en met behulp van cookies wordt alleen het elektronische apparaat herkend. Cookies worden derhalve niet gebruikt om personen te identificeren. Door het gebruik van cookies zijn wij in staat om u nog beter van dienst te zijn en vooruit te lopen op de wensen van u als klant.